Web Design Portfolio

SCB Private Banking

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์สำหรับบริษัท SCB Private Banking อีกหนึ่งความภูมิใจที่ DNA Maker ได้แสดงศักยภาพที่ตอบโจทย์ภาพลักษณ์ของ SCB Private Banking ที่เน้นความเรียบหรู เน้นกลุ่มลูกค้าที่มี เอกสิทธิ์เฉพาะ ในเรื่องของการลงทุนตั้งแต่ 50,000,000 บาทขึ้นไป

Back

Only 1% better everyday

— It will be 31.18 times of today in 1 year. —