Web Design Portfolio

KSecurities

ผลงานในการออกแบบเว็บไซต์ KSecurities ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยที่ให้บริการด้านการเงินชั้นนำของไทย การออกแบบที่เน้นถึงภาพลักษณ์องค์กร เข้าถึงจุดประสงค์ในการใช้งาน มีฟีเจอร์และฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย แต่ไม่ซับซ้อนในการเข้าใช้งาน

Back

Only 1% better everyday

— It will be 31.18 times of today in 1 year. —