Mobile App Portfolio

BDMS-MSO

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย อาทิเช่น กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช เป็นต้น DNA Maker ได้จัดการออกแบบและพัฒนา Mobile Application 'BDMS SMO Training' แอพลิเคชั่นสำหรับจัดการข้อมูลของหมอในการเข้าอบรมของหลักสูตรต่างๆ รวมถึงสามารถทำการแจ้งข่าวสารต่างๆภายในองค์กร

Back

Only 1% better everyday

— It will be 31.18 times of today in 1 year. —